Sikkerhet
Teknologi

Nye vannmålere gir bedre kommunal innsikt og service!

Smarte vannmålere skaper verdifulle mulighetsrom innen kommunale tjenester – på tvers av fagfeltene.

Moderne digitale vannmålere registrerer og sender informasjon om vannforbruk og temperatur helt ned på timesbasis. Løpende målinger gjør det mulig for kommunen å forvalte vannressursene langt mer proaktivt. I tillegg kan kunnskap om vannforbruket bidra til å styrke kommunal oppfølging av innbyggerne.

Gamle ledningsnett trenger moderne teknologi
Vannlekkasjer er en stor samfunnskostnad både på kort og lang sikt, og det gamle ledningsnettet medfører en rekke utfordringer som landets kommuner i dag håndterer med varierende innsats og suksess.

I gjennomsnitt forsvinner over tretti prosent av vannet på vei til forbruker, og i enkelte kommuner er svinnet opp mot sytti prosent! Siden det meste av infrastrukturen ble lagt før 1970-tallet, har de siste femti års byggingen av landet medført at ledningsnettet er vanskelig å komme til.

Så det er både krevende og kostnadsdrivende å utbedre distribusjonsnettet for vann. Konsekvensen er at mange kommuner lar vannlekkasjer være i fred så fremt de ikke forårsaker andre problemer enn svinn. Digitale vannmålere gjør det nå mulig å detektere og utbedre feil med en helt annen presisjon og effektivitet.

Timesrapportering fra ledningsnettet gjør det mulig å detektere lekkasjer på dagen!

Frekvent rapportering gir rask responstid
Tilgang til riktig informasjon til riktig tid gjør det mulig å avdekke sammenhenger og forutsi uønskede hendelser både på samfunns- og husstandnivå.

Data fra sensorer i de digitale vannmålerne, fra det enkelte vannverk til den enkelte forbruker, kan rapportere status på viktige parametere som forbruk, temperatur og sildring av vann gjennom målere. Dette er informasjon, som sett opp mot vannmengde som sendes ut fra vannverkene, gir verdifull informasjon.

Ved å måle gjennomstrømning i deler av nettet, kan man enklere lokalisere lekkasjer. Timesrapportering fra ledningsnettet gjør det mulig å oppdage lekkasjer på dagen!

Bedre service til borgerne
Måling av data på timesintervall gir muligheter for å varsle til den enkelte husstand når det er avvik fra det normale, for eksempel ved:

– Lekkasjer i hjemmet eller unormalt høyt vannforbruk
– Overforbruk dersom vann må rasjoneres
– For høy temperatur på kaldt vann (fare for bakterievekst)

De digitale vannmålerne gir også frekvent informasjon til kommunen som gjør det enklere å følge opp for eksempel eldre eller pleietrengende som bor hjemme. Manglende eller for høyt forbruk av vann kan være et tydelig signal om at noe er galt!

Manglende eller for høyt vannforbruk kan være et tydelig signal om at noe er galt.

Sikre data fra en sikker plattform
IOTIX Systems AS leverer brukervennlige plattformsløsninger for innsamling av data fra vannmålere og sensorer i tillegg til de nødvendige analyseverktøy eksempelvis for detektering av lekkasjer i distribusjonsnett.

Ta gjerne kontakt med teknisk ansvarlig Tone Skjervø for mer informasjon om IOTIX’ løsningskonsepter for vannoptimalisering i kommunal infrastruktur.